Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.

2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

3. U zboží prokazuje kupující původ zboží paragonem (fakturou, dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.


II.

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.


III.

1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.


IV.

1. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na paragonu, faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.


V.

1. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně nebo osobně na adrese prodávajícího.


VI.

1. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: – dodání chybějícího zboží – přiměřenou slevu z kupní ceny – odstoupení od smlouvy.


VII.

1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit paragon, fakturu či dodací list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.


VIII.

1. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.


IX.

1. Kupující při uplatňování reklamace sepíše reklamační list a odešle e-mailem na uvedenou adresu, nebo písemně, a na tel. číslo 723 890 097 nebo poštou na adresu prodejce.

2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

3. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.


X.

Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího:

Leoš Balon, Nám. Václava Vacka 1672/13

Tel.: 723 890 097

e-mail: leos.balon@centrum.cz